Disclaimer

1) Akkoordverklaring

Het openen en doorbladeren ('browsen') van de website van VAR-register.nl (de 'Onderneming') of het gebruiken en/of downloaden van informatie van voornoemde website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven Gebruiksvoorwaarden.

2) Doel van de website

Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video's, logo's, iconen of htmlcode, (de 'Content') die zich op de website van de Onderneming bevinden, worden ter beschikking gesteld voor informatieve en registratieve doeleinden. De Content van deze site dient niet te worden beschouwd als een aanvulling op uw onafhankelijk positie als Zelfstandige of als Ondernemer.

3) Garanties


VAR-register.nl garandeert dat:
 alle Var-registraties onderzocht en gecontroleerd zijn bij alle officiŽle instanties die genoemd worden, waarbij begrepen: de Belastingdienst, de UWV en de Kamer van Koophandel.
 VAR-register.nl iedere betrokkene drie en uiterlijk twee maanden vůůr de einddatum van een VAR-verklaring geÔnformeerd wordt omtrent de naderende einddatum.
Uitgesloten hiervan zijn opdrachten die binnen twee maanden vůůr de einddatum begonnen zijn.
 de vereiste identificatie heeft plaatsgevonden en is geregistreerd.

4) Links naar websites van derden


Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van support en gemak en impliceren niet dat de Onderneming verantwoordelijk is voor de inhoud van de gelinkte sites, zelfs al bevatten deze sites het logo van de Onderneming, aangezien de Onderneming geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan de Onderneming niet verantwoordelijk worden gesteld voor de Content van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van de Onderneming te creŽren, en u onderkent dat het koppelen van de website van de Onderneming aan andere websites ('framing') of soortgelijke handelingen verboden zijn.


5) Intellectueel eigendom

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van de Onderneming. De Content op deze website wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van de Onderneming of derden.

U mag de Content gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciŽle doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de Content op de website van de Onderneming zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming is verboden.

6) Garantie en aansprakelijkheid

Hoewel de Onderneming redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare Content via de website van de Onderneming te verstrekken, garandeert de Onderneming niet dat deze website vrij is van fouten en/of omissies, virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke of dat de Content op deze website zich leent voor uw specifieke gebruik. De Onderneming behoudt zich het recht voor de Content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. De Onderneming geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de Content op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.


De Content op deze site vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met de Onderneming op u van toepassing zijnde garantie.

De Onderneming is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de Content op deze site of een gelinkte site.

In ieder geval zal de aansprakelijkheid van de Onderneming voor directe schade als gevolg van of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of het als uitgangspunt gebruiken van de Content op deze site of een gelinkte site niet meer bedragen dan EUR 1.000 (ťťn duizend euro).

7) Gegevensbescherming - cookies

Er worden bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privť-adres of zakenadres en e-mailadres, gevraagd. Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren.
Op de site van de Onderneming wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 'cookies' om het Internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website beveiligd af te kunnen stemmen op uw individuele voorkeuren.
Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met beheer@VAR-register.nl.


8) Gebruikersreacties

De Onderneming is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van de Onderneming stuurt te controleren. De Onderneming heeft het recht informatie-opname te weigeren/aan te passen en zal dit redelijkerwijs beargumenteren.

U garandeert dat alle informatie, Materialen (onder de term 'Materialen' worden begrepen alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website naar de Onderneming verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie, Materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie, Materialen of reacties geeft u de Onderneming een onbeperkte en onherroepelijke licentie dergelijke informatie, Materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeŽn, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. De Onderneming behoudt zich het recht voor dergelijke informatie, Materialen of reacies te gebruiken op iedere door de Onderneming wenselijk geachte wijze.


9) Toepasselijk recht - Scheidbaarheid

Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Ingeval een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

10) Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

De Onderneming behoudt zich het recht voor de Ge
Zoeken
 


Publicaties

Voorbeeld automatische VAR 2010


VAR-aanvraagformulier


Invulinstructie VAR