De VAR

VAR staat voor Verklaring ArbeidsRelatie.
Het moet duidelijkheid verschaffen omtrent de juridische status van arbeidsrelaties en de gevolgen daarvan voor de sociale en fiscale wetgeving. Daarbij gaat het om arbeid die verricht wordt op het grensvlak tussen ondernemerschap en werknemerschap.

De VAR is een oordeel vraf van de Belastingdienst over de fiscale status van de voordelen uit een arbeidsrelatie of soortgelijke arbeidsrelaties die onder overeenkomstige condities worden aangegaan.
De Belastingdienst zal een verklaring geven en hieruit moet voor de Opdrachtgever in beginsel duidelijk zijn of deze gevrijwaard is van loonheffing en premieheffing.

Beschikt de opdrachtnemer over een geldige VAR-WUO of VAR-DGA (d.w.z. voor de betreffende werkzaamheden en periode) n de opdrachtgever voldoet aan de vereisten (d.w.z. identiteit n kopie van identiteitsbewijs n VAR in administratie opnemen/bewaren/periodiek controleren), dan geeft dit de opdrachtgever een volledige vrijwaring.

Let op: indien de opdrachtnemer werkzaam is op grond van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, dan moet de Opdrachtgever wl loonheffing inhouden en premies afdragen.

Knelpunten rondom de VAR in de praktijk zijn (klik per item aan)

Inlenersaansprakelijkheid

De VAR geeft geen duidelijkheid over de arbeidsrechtelijke verhouding (in de zin van: is er ook naar burgerlijk recht sprake van een arbeidsovereenkomst). De VAR geeft strikt genomen ook geen duidelijkheid over de fiscale en sociaalverzekeringsrechtelijke status. Het gebruik van de VAR-WUO of VAR-DGA geeft uitsluitend duidelijkheid over de rechtsgevolgen van de arbeidsrelatie voor de fiscale en SV-wetgeving (Inhoudings-/afdrachtplicht, vrijwaring, recht op uitkering). Andere VAR-verklaringen (VAR-row, VAR-loon) laten te veel ruimte over voor interpretaties.
Attentie: de WKA/Inlenersaansprakelijkheid zal zeker een rol spelen indien de Zelfstandige ook zelf personeel voor de uitvoering van de opdracht inhuurt.

De Inlenersaansprakelijkheid stelt dat indien een ingehuurde onderneming niet voldoet aan volledige afdrachtverplichtingen inzake het ingezette/uitgeleende personeel, dan zal de Opdrachtgever/inlener hier te allen tijde verantwoordelijk blijven voor de niet-afgedragen belasting (BTW, LB) en zullen premies worden nagevorderd door de Belastingdienst en de UWV !
Er zijn verschillen van inzichten of de Inlenersaansprakelijkheid nu wel of niet overeind blijft met het bezitten van een VAR-WUO of VAR-DGA verklaring. Diverse organisaties (waaronder de initiatiefnemers van VAR-register) hebben zich tot de Belastingdienst gericht om hier heel stellig en duidelijk over te zijn/worden.

De verplichting tot naleving van afdrachten zal de Opdrachtgever voor de eigen veiligheid moeten (blijven) bewaken/beheren. Dit geldt voor IEDERE leverancier die de Opdrachtgever heeft, ongeacht grootte, bekendheid, blauwe ogen, etc.  

 
Zoeken
 


Publicaties

Voorbeeld automatische VAR 2010


VAR-aanvraagformulier


Invulinstructie VAR